Cíle projektu

Přínos pro cílovou skupinu:

Mentoring je v zahraniční uznávaná účinná metoda pro personální rozvoj žáků (mentee). Díky projektu cílová skupina získá svého mentora/mentorku jako vzor úspěšně zvládnuté konkrétní potíže. Cílem mentoringu v rámci projektu je ukázat cílové skupině správnou cestu, jak předejít či odstranit vlastní nežádoucí chování, jak změnit své negativní postoje a jak jednat v rámci školy i mimo ní tak, aby nebyly narušovány rovné příležitosti žáků ke vzdělávání a kvalita vzdělávání. Mentoringem se snažíme snížit počet nežádoucích situací vyskytující se na škole, předejít diskriminaci znevýhodněných. žáků a posílit princip rovnosti ve vzdělávání.

Přínosy pro žáky (proškolené a podpořené mentoringem):

 • prevence sociálně patologických jevů
 • socializační rozvoj jedince
 • získání podnětného způsobu řešení konkrétní situace
 • posílení partnerství mezi žáky
 • pomůže jedinci vyrovnat se, snížit agresivitu
 • umožní zvýšit školní výkon
 • seznámí se s podobným životním příběhem
 • podpoří princip rovnosti, rovné příležitosti ke vzdělávání
 • Přínos projektu pro žáky-mentory:
 • personální rozvoj
 • zefektivnění komunikace se spolužáky i pedagogy, rozvoj silných stránek jedince
 • získání nových poznatků, informací, zkušeností
 • získání pozitivní autority u spolužáků
 • schopnost použít metodu mentoringu k pomoci jiným
 • zisk nejvyšší příčky kvalifikace k předávání zkušeností

Přínos projektu pro pedagogy:

 • rozvoj vlastní kariéry, profesní růst
 • efektivnější komunikace se žáky, partnerský přístup, pozitivní autorita
 • získá nové poznatky a informace
 • získá novou dovednost -mentoring ve školní praxi
 • zisk nejvyšší příčky kvalifikace k předávání zkušeností
 • bude schopen školit další mentory
 • přispěje ke zlepšení celkového školního klimatu
 • umožní sdílet a předávat vlastní zkušenosti s mentoringem na profesní úrovni

Realizací workshopu se s mentoringem (v rámci posilování rovných příležitostí) seznámí větší počet potenciálních mentorů-školitelů z jiných středních škol.

Sepsal Klimeš M. manažer projektu2

Tachov 13.3.2012