INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ 2020

Informace MŠMT k jednotným příjimacím zkouškám pro šk. rok 2020/2021

časová osa s termíny

  • den  0  – je dnem obnovení výuky (bude zveřejněno MŠMT)
  • den +14 – termín jednotné přijímací zkoušky pro 4leté obory zakončené maturitní zkouškou a nástavby (termín zveřejní MŠMT)
  • den +21 – zveřejnění výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky (pod přidělenými registračními čísly - zaslané Sdělení k PŘ uchazečům včetně platných kritérií stanovených SPŠ, Tachov, Světce 1 dne 6. 3. 2020)
  • den +27 – odevzdání zápisových lístků

o obnovení výuky a zveřejnění termínu JPZ ministerstvem, ředitelka školy zašle pozvánku k jednotné přijímací zkoušce na uvedené e-mailové adresy uchazečů nebo zák. zástupců nejpozději  5 pracovních dní před jejím konáním a současně ji zveřejní na webových stránkách školy.

Pokud uchazeč nebude přijat, může požádat o přijetí prostřednictvím nového rozhodnutí ředitele školy podle §101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Ředitel tak může doplnit uvolněná místa, která vznikla po odevzdání zápisových lístků.

V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

V případě nejasností se obraťte na ředitelství školy, na kterou žák podal přihlášku.

e-mail:      reditel@sps-tachov.czinfo@sps-tachov.cz
telefon:    374 616 353; 374 616 351   

Přijímání ke vzdělávání ve Střední průmyslové škole, Tachov, Světce 1
pro školní rok 2019/2020 – denní forma vzdělávání

soubor s informacemi ke stažení