INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ 2018

Přijímání ke vzdělávání ve Střední průmyslové škole, Tachov, Světce 1
pro školní rok 2018/2019 – denní forma vzdělávání

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole:

 • Uchazeč o vzdělávání ve střední škole podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2018.   Vzor přihlášky (denní i nástavbové studium) byl stanoven MŠMT a je ke stažení ZDE.
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na přihlášku vyplní až dvě školy v pořadí podle preferencí.
 • Pokud přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče na dvě střední školy, odevzdá na každou střední školu přihlášku samostatně. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné.
 • Dvě samostatné přihlášky ke studiu podává uchazeč i tehdy, jestliže obě přihlášky směřuje na stejnou školu (do různých oborů vzdělávání).
 • Součástí přihlášky je /pokud je stanoven/, posudek (potvrzení lékaře), o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání. Uvádí se pro každý obor samostatně.
 • Na druhé straně přihlášky musí být uvedena klasifikace z posledních dvou ročníků vzdělávání na základní škole, správnost údajů je potvrzena základní školou.
 • U uchazečů, kteří se k vzdělávání nehlásí bezprostředně ze základní školy, je prospěch doložen úředně ověřenou kopií vysvědčení ze dvou závěrečných ročníků docházky na základní školu.
 • Ukončené vzdělávání v zahraniční škole podléhá nostrifikačnímu řízení dle §118 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a příslušnou vyhláškou.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), dle §16 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, doloží toto znevýhodnění potvrzené školským poradenským zařízením již k přihlášce.
 • V přihlášce je nutno uvést platnou e-mailovou adresu, telefonní číslo, popř. datovou schránku pro další vzájemnou komunikaci.
 • K přihlášce je možné doložit účast na žákovských olympiádách, v soutěžích v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk a informační technologie. Rovněž je možné doložit účast v mimoškolních činnostech souvisejících s oborem vzdělání, do kterého se uchazeč hlásí.
 • V prvním kole přijímacího řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou /denní i nástavbové studium/ se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Termín přijímací zkoušky u školy uvedené na 1. místě je 12. 4. 2018 (1. náhradní termín 10. 5. 2018), termín přijímací zkoušky u školy uvedené na 2. místě je 16. 4. 2018 (2. náhradní termín 11. 5. 2018). Každý uchazeč může konat JPZ dvakrát. Započítává se pouze lepší výsledek z každého testu.
 • Další podrobnosti ZDE.
 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo ČR, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se ověří rozhovorem.
 • V tříletých oborech vzdělání ukončených výučním listem se jednotná přijímací zkouška nekoná.
 • Podrobná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení zveřejní ředitel střední školy nejpozději do 31. 1. 2018.

 

UPOZORNĚNÍ: Žáci, kteří zahájí vzdělávání ve školním roce 2018/19, konají ve školním roce 2021/22 tři povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, CIZÍ JAZYK, MATEMATIKA.

V Tachově, Světcích 19. 1. 2018