Okruhy zkoušky z programování

PVA

Algoritmizace

 • Co je algoritmus
 • Podmínky správného algoritmu
 • Způsoby zápisu algoritmu
 • Vývojové diagramy a způsob zapisování – značky a jejich význam
 • Proměnná, funkce operátoru přiřazení       
 • Sekvence, větvení, podmínka – zápis a vyhodnocení podmínky
 • Logické operátory, jejich vyhodnocování a vztah k výsledku podmínky
 • Matematické operace, celočíselné dělení (operátory div, mod a jejich interpretace v Javě) – třída Math (sin, cos …)

Cykly

 • Co je cyklus (tělo cyklu, počet opakování)
 • Cyklus s pevným počtem opakování (počet opakování, řídící proměnná cyklu)
 • Cyklus s podmínkou na začátku
 • Cyklus s podmínkou na konci
 • Nekonečný cyklus a jak se mu vyhnout
 • Příkazy for, while a do-while (rozdíly mezi příkazy a co se děje v paměti)

Teorie o překladačích

 • kompilátor, interpret, jaký je mezi nimi rozdíl
 • Jak se zapisuje kód, co se stane při spuštění programu
 • Jak probíhá překlad zdrojového kódu
 • jaké editory lze použít
 • krokování programu, jak se provádí a k čemu je dobré

Výpis do konzole a formátovací znaky v řetězci

 • System.out.print(ln) a rozdíl mezi nimi
 • Formátovací značky a jejich použití
 • Výpis obsahu proměnných a jejich vztah k třídě String

Datové typy

 • Jaké jsou primitivní datové typy
 • Jak jsou uloženy v paměti
 • Jaké jsou rozsahy a jek je vypočítat

Vstup od uživatele

 • Statické přidělení hodnoty ve zdrojovém kódu
 • Rozdíl mezi statickým přidělením a vstupem od uživatele nebo vygenerováním
 • Třída Scanner – způsob zápisu, způsob načtení hodnoty a přiřazení do proměnné
 • Třída Random – způsob zápisu, vygenerování hodnoty a její přiřazení do proměnné

Podmínky if a switch

 • Syntaxe příkazu if
 • Syntaxe příkazu switch
 • Rozdíly mezi příkazy
 • Podmínka a její vyhodnocení

Jednorozměrná pole

 • Co je to pole
 • Jak je pole uložené v paměti
 • Jak se pole vytváří
 • Jak získat obsah pole
 • Jakým způsobem se s polem pracuje

Metody

 • Co je to metoda
 • Syntaxe metod
 • Jaké druhy metod jsou
 • Jak funguje předávání parametrů
 • Jak funguje návratová hodnota
 • Volání metod

Algoritmy řazení

 • Použití řazení
 • Bubblesort – princip algoritmu
 • Selectsort  - princip algoritmu
 • Rozdíl mezi algoritmy, jejich zakreslení a způsob zápisu

Dvourozměrná pole

 • Jak vytvořit dvourozměrné pole
 • Jak je uloženo v paměti
 • Jakým způsobem se s ním pracuje
 • Jaká je funkce indexů a jejich vztah s řídícími proměnnými

Třída String

 • co je třída String a k čemu se používá,
 • jak je String uložen v paměti
 • Vytvoření třídy String (statické nebo získání od uživatele)
 • Výpis a jeho konverze

Ascii tabulka a jednoduchá kódování

 • co je ascii tabulka
 • využití ascii tabulky v programování
 • jak převést na znak a z něho zpět
 • závislost na operačním systému

Objekty

 • Teorie objektu
 • jak to funguje
 • jak objekt vytvořit
 • jak pracovat s instancí, co je to instance
 • úprava vlastností objektu

Výjimky

 • co je výjimka, druhy výjimek
 • jak ji vyvolat, jak jí ošetřit
 • jak ji vytvořit
 • jak na výjimku zásadně nereagovat

Soubory

 • třida File vytvoření, vytvořeni instance,
 • systémové vlastnosti - jejich získání a použití
 •  Zajištění nezávislosti na OS, práce s adresáři a soubory,
 • zjištěni informaci o souboru a adresáři
 • Vytvoření souboru nebo adresáře

Datové proudy

 • Co je to datový proud (Stream)
 • Vstup a výstup do souboru

 

OPS

Teorie operačních systémů

 • Z čeho se skládá počítačový systém
 • Co je to operační systém
 • Jaké jsou požadavky na OS
 • Jaké jsou cíle OS
 • Komponenty OS
 • Program, proces

Hierarchie a rozdělení operačních systémů

 • Hierarchie operačních systémů (monolitický, vrstvený, klient-server, objektově orientovaný)
 • Rozdělení operačních systémů (podle sdílení CPU, podle velikosti HW, podle požadavků na odezvu, podle typu interakce)

Souborový systém

 • Funkce souborového systému
 • Cíle Souborového systému
 • Soubory
 • Partition oblasti
 • Princip FAT, I-Uzly
 • Cesta k souboru

Bezpečnost

 • Co je to bezpečnost a proč je důležitá
 • Úkoly bezpečnosti
 • Kroky ke zlepšení bezpečnosti
 • Chyby v OS, jak k nim dochází
 • Komerční a Opensource OS
 • Autentikace, autorizace uživatelů
 • Typy škodlivých programů

Vyvolání služby systému

 • Režimy procesoru
 • Jádro operačního systému
 • Postup vyvolání služby

POS

Architektura ISO/OSI

 • Popis architektury
 • Princip komunikace v architektuře
 • Entity, funkce, protokoly, protokolové datové jednotky
 • Funkce jednotlivých vrstev
 • Funkce společné více vrstvám
 • Zapouzdření a odpouzdření

Architektura TCP/IP

 • Popis architektury
 • Princip komunikace v architektuře
 • Funkce jednotlivých vrstev
 • Funkce společné více vrstvám
 • Zapouzdření a odpouzdření

Protokoly aplikační vrstvy

 • Protokoly pro práci s elektronickou poštou
 • Protokoly přidělení adresy
 • Systém doménových jmen
 • Protokoly pro přenos dat
 • Protokoly vzdálené správy

Protokoly IPv4 a IPv6

 • Popis protokolů
 • Rozdíly mezi protokoly
 • Proč bylo nutné přejít z verze 4 na verzi 6

Internet

 • Co je internet
 • Historie Internetu a důvod jeho rozšíření
 • Princip Internetu
 • Poskytovatelé a uživatelé

Internetové stránky

 • Co je HTML
 • Princip logického vyznačování
 • Elementy, parametry, hodnoty parametrů
 • Blokové a řádkové elementy
 • Dědění parametrů
 • Odkazy, adresy URL a rozdíl mezi absolutní a relativní adresou
 • Obrázky v HTML

Šablony stylů

 • Šablony stylů (CSS), princip fungování, tvorba selektoru, tvorba pravidla
 • Pojmenovávání elementů (id, class) definice třídy a identifikátoru, princip propojení
 • Nastavení parametrů elementu (výška, šířka, …)

ELT

Pasivní prvky v elektrotechnice

Zapojení, výpočty, aplikace prvků

Elektrický proud v polovodičích

Polovodič typu P, N

Polovodičový přechod PN

Polovodičové součástky

Prvky elektronických obvodů

Logické fce a obvody

Logické problémy a jejich řešení

Robotika

PC zdroje